Резултати - Безбедност во туризмот - Проф.д-р Пере Аслимоски