ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - БИТОЛА