Резултати од Јануарска сесија 2017 кај Проф.д-р Иванка Нестороска