Резултати од Испитите во Јануарска сесија 2017 кај Проф.д-р Лилјана Баткоска