Резултати од колоквиумите по предметот Информациски технологии - Февруари 2017

На следниот линк се дадени резултатите од колоквуимите, заклучно со поправниот колоквиум во Јануарскиот испитен рок по предметот Информациски технологии.